لوگو:

 

لوگو یک عنوان به اشکال و صورتهای مختلف گرافیکی می باشد که طراحی این اشکال بستگی به  خلاقیت  و سلیقه طراحان گرافیک دارد.

 

 • برخی از طراحان یک عنوان رو به یک شکل گرافیکی و با استفاده از  خلاقیت خود به صورت خاصی طراحی و خلق میکنند و این نوع لوگو به ظاهر فقط بیانگر یک عنوان است و نکته قابل توجه این طرح شکل گرافیکی بودن عنوان مورد نظر می باشد.
 • برخی دیگر از طراحان گرافیک عنوانی را به شکلی معنا دار طراحی می کنند که هر کس آن رانگاه کند به راحتی متوجه میشود که این لوگو مربوط به چه عنوان، شرکت٬ورزش و… می باشد . این نوع طراحی از نوع  طراحی های حرفه ای و لوگوهای پرهزینه محسوب میشود.
 • طراحان دیگر یک عنوان رو به شکل اسم عنوان طراحی می کنند که هر کس به راحتی می تواند بفهمد که لوگو شکل چه اسمی است. این نوع سبک طراحی نیز از نوع خیلی حرفه ای و پر هزینه ترین لوگو ها محسوب میشود.
 • مهم ترین ویژگی لوگوها این است که فقط یک نمونه از آنها در دنیا وجود دارد و  خاص می باشد چون زاییده خلاقیتهای یک نفر می باشد  و با توجه به اینکه ذاتا خلاقیت هیچ انسانی متشابه با انسان دیگری نیست،لوگوهایی منحصر به فرد کلید میخورد.
 • برخی لوگو ها هم مانند لوگو شرکت نوکیا, سونی اریکسون و… فقط یک عنوان خاص و انحصاری هستند که یک عنوان تایپ شده به نام لوگو در نظر گرفته می شود.

 

آرم:

 

 در واقع آرم یک عنوان گرافیکی نیست بلکه فقط یک نشانه و یا تصویر گرافیکی ساده است٬ هر کسی با دیدن این نشانه یا آرم  تشخیص میدهد که این آرم مربوط به چه عنوانی است ولی هیچ کس نمی تواند بفهمد که این نشانه مربوط به چه عنوان خاصی است(اسم شرکت و…). بنابراین در کنار  نشانه یا آرم اسم مربوط به شرکت و یا… که معولا اسمی خاص هست قرار  می گیردد. این نوع طراحی هم دو سبک تقریبا متفاوتی دارد. عده ای از طراحان گرافیک نشانه را خودشان طراحی می کنند و عده ای دیگر نشانه را از جای دیگر الگو ب رداری می کنند.

به طور کلی می توان گفت: خلاقیت در لوگو ۱۰۰٪ بکار رفته ولی در آرم بین %۴۰ تا ۷۰% میباشد. همچنین هزینه در طراحی آرم کمتر از طراحی لوگو میباشد.

 

432 نظرها

 • Jefferson Bracker 16 خرداد 1395

  Terrific content. I was pleased to find this since I was also conceived in New York. in addition, we appreciate your heading to Bay Area and aiding me to better figure out grilling and cooking food. This aided me with my admittance to University of Georgia. Getting excited about seeing you in our cabin and catch up with our ping pong game.

  Reply
 • Camellia Magri 16 خرداد 1395

  Good Morning. I have not been there since august. It was merely because I was going to Sydney because of my project at Oracle Corporation. It takes a great deal of time from me, but I still think about your comment. I remember our days at Central Penn College (PA) in Florida. So pleased that we had a chance to have fun around the playground. Kindly send my thanks to Jenny and chris. Bye-bye

  Reply
 • Eryn Hurford 16 خرداد 1395

  Gday! I am likewise a guide. I appreciate you for having such an appealing blog entry. Being from Empire , has given me with a reasonable clarity on what is needed to walk to Vandiver. My Family And I will keep working to come and check your blog to better learn where to go after we arrive to suwanee. You need to keep blogging and furnish us your thinking on Wagner College (NY). Trust to see you before long at the new job fair at News Corp. Regards.

  Reply
 • Rosetta Sundeen 16 خرداد 1395

  An amazing comment. I was pleased to come across this since I was also given birth to in New York City. also, I appreciate you for showing up at Tampa and encouraging me to better learn roasting food. This served me with my admittance to University of Florida. Looking forward to seeing you in our condo and catch up with our golf game.

  Reply
 • Wendy Mcclam 16 خرداد 1395

  Hiya! I am likewise a guitar tutor. Thank you for making such an remarkable piece. Being from Cleveland , has equipped me with a reasonable idea on what is involved to visit to Woodstock. I will continue to come and visit your blog site to better learn where to go after we arrive to suwanee. Kindly continue publishing and offer us your insights on Vincennes University (IN). Would like to see you soon enough at the future job fair at Amazon.com Inc.. Good-bye.

  Reply

نظر دادن

K2_FORM_REQ

ارتباط فوری

   
تلفن 4357 7620 021
فکس 770 211 84 021
موبایل فروش 7500 930 0912
ایمیل فروش Sale@kolbeha.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وب سایت جدید